ÚVOD DO ANALYTICKÉ FILOSOFIE
INTRODUCTION TO ANALYTIC PHILOSOPHY

                             

přednáška


Anotace: Přednáška je historickým úvodem do analytické filosofie, jak se vyvíjela od konce devatenáctého století až do dneška. Systematicky jsou rozebírána zvláště díla Gottloba Frega , Bertranda Russella, Rudolfa Carnapa, Ludwiga Wittgensteina a Willarda Van Orman Quina. Důraz je kladen na interakci mezi filosofií a logikou. Annotation: The lecture is a historical introduction into analytic philosophy, as it has developed from the end of nineteenth century up to now. Especially the works of Gottlob Frege, Bertrand Russell, Rudolf Carnap, Ludwig Wittgenstein and Willard Van Orman Quine are discussed in detail. A special attention is payed to the interaction between philosophy and logic.
Sylabus:
CO JE TO ANALYTICKÁ FILOSOFIE?
Dva póly filosofie a jejich oddělení v našem století; Klíčoví analytičtí filosofové a jejich díla; Analytická filosofie v Česku
"ZLOMIT MOC SLOVA NAD LIDSKÝM DUCHEM": GOTTLOB FREGE
Cesta za zpevněním základů matematiky; Fregovo pojmové písmo; Problém existence abstraktních objektů; Fregova sémantika; Trhlina ve Fregově systému a ejí důsledky
"NOVÁ LOGIKA DÁVÁ MYŠLENÍ KŘÍDLA": BERTRAND RUSSELL
Ve stopách Frega i Moora; Analýza určitých popisů jako paradigma logické analýzy; Logický atomismus; Teorie typů
"VĚDECKÝ SVĚTOVÝ NÁZOR NEZNÁ NEŘEŠITELNÉ ZÁHADY":
RUDOLF CARNAP A VÍDEŇSKÝ KRUH
Carnap Vídeňský kruh; Logický empirismus a výstavba světa; Podstata filosofie a verifikační kritérium smysluplnosti; Logická syntax jazyka; Na prahu relativismu; Znovuobjevení sémantiky; Extenze a intenze
"BOJ PROTI ZAČAROVÁNÍ ROZUMU PROSTŘEDKY JAZYKA":
LUDWIG WITTGENSTEIN
Patří všechny nezodpověditelné otázky na filosofické smetiště? Tractatus logico-philosophicus; Od logického atomismu k jazykovým hrám; Problém pravidel; Wittgensteinovo chápání filosofie
VZESTUPY A PÁDY "NOVÉ LOGIKY": HILBERT, GÖDEL, TARSKI A SPOL
Axiomatická metoda; Hilbertův program; Gödelův důkaz; Tarski a pravdivost
"JAK DĚLÁME VĚCI SLOVY": RYLE, AUSTIN A SPOL.
Ryle a systematicky zavádějící výrazy; Strawson a denotování; Austin a klasifikace řečových aktů; Grice a diskurz
"ONTOLOGIE REKAPITULUJE FILOLOGII": WILLARD VAN ORMAN QUINE
Zkřížení analytické filosofie s pragmatismem; Kritika dogmat empirismu; Holistické pojetí jazyka; Naturalizovaná epistemologie a reglementace jazyka
LOGICKÁ ANALÝZA JAZYKA A FORMÁLNÍ SÉMANTIKA
FILOSOFIE MYSLI
POSTANALYTICKÁ FILOSOFIE
Syllabus:
WHAT IS ANALITIC PHILOSOPHY
GOTTLOB FREGE
BERTRAND RUSSELL
RUDOLF CANRAP AND THE VIENNA CIRCLE
ORDINARY LANGUAGE PHILOSOPHY
PHILOSOPHICAL CONSEQUENCES OF THE DEVELOPMENT OF MODERN LOGIC
WILLARD VAN ORMAN QUINE
LOGICAL ANALYSIS OF LANGUAGE & FORMAL SEMANTICS
PHILOSOPHY OF MIND
POSTANALYTIC PHILOSOPHY
 
Požadavky ke zkoušce: Znalost přednesené látky v rozsahu přednášky.

Literatura J. Peregrin: Kapitoly z analytické filosofie, Filosofia, Praha, 2005 - tady je úvodní kapitola).
L. Valenta: Problémy analytické filosofie, Nakladatelství Olomouc, Olomouc, 2002.

Doplňující literatura v češtině a slovenštině (většina z toho je v MOODLu):
Carnap, R.: Problémy jazyka vědy (výbor prací), Praha, Svboboda 1968.
Carnap, R.: 'Překonání metafyziky logickou analýzou jazyka', Filosofický časopis, 39, 1991, 622-643.
Co je analytický výrok? (výbor članků k tématu), OIKOYMENH, Praha, 1995.
Filozofia prirodzeného jazyka (výběr článků Austina, Ryla, Strawsona a dalších), Bratislava, Archa 1992.
Frege, G.: 'O smyslu a významu', SCIENTIA&PHILOSOPHIA 4, 1993.
Frege, G.: 'Myšlenka', ve SCIENTIA & PHILOSOPHIA č. 6, 1994, 50-75.
Kolman, V.: Logika Gottloba Frega, Filosofia, Praha, 2003.
Quine, W.V.: Hledání pravdy, Praha, Herrmann a synové, 1994.
Rorty, R.: 'Metafilozofické nesnáze filozofie jazyka', Aluze 1 a 2, 2002.
Russell, B.: 'Poznání založené na obeznámenosti a poznání založené na deskripci', Filosofický časopis, 49, 2001.
Russell, B.: Logika, jazyk, věda (výbor prací), Praha, Svoboda 1967.
Schlick, M.: 'Budoucnost filosofie', Organon F 9, 2002, 406-418.
Wittgenstein, L.: Tractatus logico-philosophicus, Praha, OIKOYMENH 1993.

Další doplňující literatura:
Coffa A.: The Semantic Tradition from Kant to Carnap, Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
Dummett, M.: Origins of Analytical Philosophy, Duckworth, London, 1993.
Hacking, I.: Why Does Language Matter to Philosophy?, Cambridge University Press, Cambridge, 1978.
Rorty, R., ed.: The Linguistic turn: Recent essays in philosophical method, University of Chicago Press, Chicago, 1967.
Soames, S.: Philosophical analysis in the twentieth century (2 svazky), Princeton University Press, Princeton, 2005.
Weitz, M., ed.: Twentieth-century philosophy: the analytic tradition, Free Press, New York, 1966.